Miljöpolicy

Vi är verksamma inom försäljning, service och utveckling av specialverktyg och reservdelar till spårbundna fordon.

Vi har viss kontakt med oljor, lösningsmedel och andra substanser som kan påverka miljön.

  • Vi ska genom att arbeta förebyggande och med ständiga förbättringar eftersträva en minskande miljöpåverkan/förorening från företagets verksamhet.
  • Miljöhänsyn ska väga in i alla för verksamheten stora beslut. Miljöansvar ställs så långt som möjligt på inköp, tillverkning, offerering, administration och logistik.
  • Genom information och utbildning ska vi öka kunskapen och höja medvetenheten hos alla medarbetare kring miljöfrågor.
  • Att följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som branschen berörs av ser vi som ett minimum.
  • Arbeta för att det avfall som är oundvikligt skall hanteras enligt miljöanpassade metoder.
  • Genom att ta hänsyn till synpunkter från kunder, medarbetare, leverantörer och övriga intressenter ska detta vara en källa till förnyelser och förbättringar.
  • Vårt miljöarbete skall fortlöpande kontrolleras och förbättras och miljöpolicyn ses över så att den är hårdare än de krav som ställs. Detta för att ge ett försprång vid framtida skärpta krav.