Miljöpolicy & GDPR

Miljöpolicy

Vi är verksamma inom försäljning, service och utveckling av specialverktyg och reservdelar till spårbundna fordon.

Vi har viss kontakt med oljor, lösningsmedel och andra substanser som kan påverka miljön.

 • Vi ska genom att arbeta förebyggande och med ständiga förbättringar eftersträva en minskande miljöpåverkan/förorening från företagets verksamhet.
 • Miljöhänsyn ska väga in i alla för verksamheten stora beslut. Miljöansvar ställs så långt som möjligt på inköp, tillverkning, offerering, administration och logistik.
 • Genom information och utbildning ska vi öka kunskapen och höja medvetenheten hos alla medarbetare kring miljöfrågor.
 • Att följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som branschen berörs av ser vi som ett minimum.
 • Arbeta för att det avfall som är oundvikligt skall hanteras enligt miljöanpassade metoder.
 • Genom att ta hänsyn till synpunkter från kunder, medarbetare, leverantörer och övriga intressenter ska detta vara en källa till förnyelser och förbättringar.
 • Vårt miljöarbete skall fortlöpande kontrolleras och förbättras och miljöpolicyn ses över så att den är hårdare än de krav som ställs. Detta för att ge ett försprång vid framtida skärpta krav.

 

GDPR

Vad är GDPR eller General Data Protection Regulation?

GDPR är en ny dataskyddslag som kommer att gälla inom EU från och med 25 maj och ersätta personuppgiftslagen PUL.

Lagen innebär högre krav på hur vi som företag behandlar personuppgifter och ger dig som kund bättre möjligheter att påverka vår hantering av uppgifterna.
Du kommer som kund, i och med den nya lagen, att kunna beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter.

Alla uppgifter du som kund lämnar hos TTG är konfidentiella.
De uppgifter vi lagrar i kundregistret är:

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post

Uppgifterna sparas i syfte att kunna kontakta dig som kund angående produkt, leveranser, eller andra frågor i anslutning till din beställning.
Uppgifterna sparas så länge du är kund, är endast tillgängliga för TTG och kommer inte att delas med annan part.
Du har, som tidigare nämnts rätt att inspektera, ändra eller ta bort information om dig och få svar inom 30 dagar i elektroniskt format.

Vid frågor vänligen kontakta oss på nedanstående adress.